Här kan du läsa mer om forskning kring mörk choklad & dess hälsoeffekter ....

 
 
Choklad och forskning
Flera rapporter vid en vetenskaplig konferens som hölls i Washington tidigt år 2000 visar att choklad är bra för hjärtat. Tester på både djur och människor visar att kakaon har en skyddande effekt mot fria radikaler. Det beror på att i kakaobönor finns fenolgruppen flavonoider, som binds till sockermolekyler. Flavanoider är en antioxidant som försvarar kroppen mot fria radikaler.

Ett universitetet i Buenos Aires har gjort ett experiment. Friska vuxna delades in i tre grupper; första gruppen fick äta 35 gram choklad, den andra gruppen fick 70 gram och den tredje gruppen 105 gram. Två timmar efter intaget togs blodprov och alla tre grupper hade en ökad antioxidativ process. Den grupp som ätit mest choklad hade minst skador på blodfetterna orsakade av de fria radikalerna.

Det framgår tyvärr inte av rapporterna vilken typ av choklad som bör konsumeras men chokladen får inte innehålla för mycket fett och socker eftersom det motverkar de goda effekterna. Däremot har det visat sig att tillverkningsprocessen är avgörande för hur mycket flavonoider som finns kvar i den färdiga kakan.
 


Forskare vid University of California har presenterat resultatet av sin undersökning. Flavanoler, en undergrupp till flavanoider, finns i kakao (och i rött vin, grönt te, frukt och grönsaker). Men mängden är störst i kakao.
De flavanoler som finns i kakao har en antioxidativ och acetylsalicylsyreliknande effekt, vilket minskar risken för åderförkalkning och proppbildning i artärerna...Det bör dock tilläggas att mängderna är så små att det inte finns någon som helst risk för patienter som ordinerats blodförtunnande medicin att också äta mörk choklad
 säger docent Bengt W Johansson, hjärtläkare och tidigare verksam vid hjärtkliniken på Universitetssjukhuset MAS i Malmö.
För vanliga konsumenter är det tyvärr omöjligt att ta reda på vilken choklad som är mest flavonolrik. Det kräver ingående laboratorieanalyser. Men helt klart är ändå att mörk choklad med hög kakaohalt är hälsosammast. Den innehåller dubbelt så hög halt av antioxidanter som mjölkchoklad. Man bör dock undvika att dricka mjölk till, eftersom det visat sig förstöra den antioxidantiska effekten.

 En annan rapport gjord av en holländsk forskargrupp visar att mörk choklad innehåller stora mängder catechiner som är en typ av antioxidanter. Catechiner har en positiv effekt på riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.
Under en ettårsperiod uppskattades intaget av choklad och te hos 6250 män och kvinnor i åldern 1-97 år. I gruppen var te den största källan till catechiner, 55% av intaget, medan choklad stod för 20% av intaget. Hos barn och ungdomar var det dock choklad som var den största catechinkällan. Analyser visade att mörk choklad innehåller 53,5 mg catechiner per 100 g choklad. Motsvarande siffra för ljus mjölkchoklad var 15,9 mg/100 g. Svart te innehöll 139 mg/100 ml dryck.

Studier av amerikanska och japanska forskare visar att kakaobönor innehåller även epikatekiner som i sin tur bildar procyanidiner. Det är antioxidanter som minskar oxideringen av LDL, dåligt kolesterol. De hämmar även bildningen av trombocyter, blodplättar, som kan klumpa ihop sig och skapa blodproppar. Ämnena verkar också kunna stärka immunförsvaret.

Försökspersoner har fått dricka koncentrerad mörk choklad och äta bakverk med bitar av mörk choklad i. Forskarna fann att i försökspersonernas blod hämmades bildandet av blodplättar upp till sex timmar efter intaget. Man upptäckte också att kakaosmöret är riktigt nyttigt trots att det till största delen består av mättade fetter.

Många av de här studierna har finansierats av amerikanska Mars Inc, en av världens största chokladtillverkare. Nästa steg blir att försöka få läkemedelsföretag intresserade av att tillverka hjärt- och kärlmediciner baserade på kakao.

Enligt en studie - Cocoa Intake, Blood Pressure and Cardiovascular Mortality, Journal of the American Medical Association (Vol. 166 No. 4, February 27, 2006) - så minskar blodtrycket och risken att dö av bl.a. hjärtkärlsjukdom genom att äta kakao och choklad.

Brian Buijsse med kollegor vid Institutet för folkhälsa och miljö i Bilthoven, Nederländerna, analyserade sambandet mellan intag av kakao hjärtkärlshälsa hos 470 män i åldrarna 65-84 år. Männen fick svara på en mängd frågor om bl.a. sitt intag av kakao och fick även genomgå kliniska undersökningar 1985, 1990 och 1995. Baserat på hur mycket kakao männen drack eller åt, delades de sedan in i tre grupper.

De män som regelbundet åt eller drack kakao hade lägre blodtryck än män som inte gjorde det. Under studietiden dog 314 män och 152 av dessa p.g.a. hjärtkärlsjukdomar. Risken att dö halverades i gruppen som åt mest kakao (4,18 gram/dag). Risken var mindre även när forskarna tog hänsyn till faktorer som vikt, rökning, motion, kaloriintag och alkoholkonsumtion.

Trots att blodtrycket har ett bevisat samband med hjärtkärlsdödlighet så kunde studien inte påvisa någon koppling mellan kakao och lägre risk för att dö i hjärtkärlsjukdom.

Forskarna tror därför att det finns andra mekanismer som förklarar sambandet mellan kakao och mindre risk för dödlig hjärtkärlsjukdom, t.ex. via flavonoider. Det kan också bero på att kakao innehåller mycket antioxidanter och kan då ha effekt på sjukdomar som man tror beror på oxidativ stress (lungsjukdomar som kronisk obstruktiv lungsjukdom och vissa cancertyper). Men för att få klarhet i detta krävs mer forskning.

Ett regelbundet intag av flavanoler ger ett lågt och stabilt blodtryck, enligt den forskningsstudie som utförts av Norman Hollenberg vid Harvard Medical School och som medverkade vid den amerikanska vetenskapsakademiens AAAS (American Association for the Advancement of Science) möte i San Francisco i februari 2007.

Norman Hollenberg har studerat Kunaindianerna i Panama - som är kända för sin goda hälsa - och jämfört den population som lever kvar på landsbygden med dem som flyttat in till staden Panama City. Studien visar att de som lever kvar inte uppvisar någon åldersbetingad ökning av blodtrycket eller blodtryckssjukdomar medan de som flyttat har högre blodtryck och kortare livslängd.

De höga ohälsotalen bland de stadsboende beror heller inte på till exempel ökat saltintag eller övervikt. Däremot dricker de indianer som bor kvar på landsbygden i genomsnitt fem koppar choklad dagligen och kakao ingår i många av deras matrecept.

Sambandet mellan blodtryck och chokladkonsumtion beläggs också av den holländska studien The Zutphen Elderly Study, som presenterades 2006. Studien omfattade 470 män med en medelålder på 72 år. De personer som regelbundet åt mörk choklad uppvisade efter femton år både lägre blodtryck och sänkt dödlighet totalt sett och i hjärt-/kärlsjukdomar än referenspersonerna.

En oberoende vetenskaplig studie gjord på universitetssjukhuset i Köln, Tyskland, visar att en bit mörk choklad om dagen sänker blodtrycket.

Av de 44 försökspersonerna (slumpvis utvalda i åldern 56-70 år) som ingick i studien fick ena gruppen äta 6,3 gram mörk choklad med ren kakao medan den andra gruppen fick vit choklad. När försöken avslutades efter arton veckor visade det sig att samtliga som ätit mörk choklad fick sänkt blodtryck utan att öka i vikt och utan några försämringar av blodvärden. Hos dem som ätit den vita chokladen syntes inte några positiva effekter.

Trots att studien endast omfattade 44 patienter anses den ha stor vetenskaplig tyngd. Den är gjord av erkända forskare och publicerades 2007 i den ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of the American medical association, Jama.


 

Choklad och vin minskar risk för hjärt- och kärlsjukdom

Det är inte bara braskande rubriker: Forskarna har verkligen funnit bevis för att kakao faktiskt sparar både hjärta och våra blodkärl. Likaså gör grönt te, rött vin och äpplen. De här produkterna innehåller nämligen catechiner, en sorts växtämnen som tillhör gruppen flavanoider och som fungerar som kraftfulla anti-oxidanter. Anti-oxidanterna minskar slitaget på våra celler och har länge ansetts reducera risken för hjärt-kärlsjukdom.

Flavanoiderna kan försvinna genom förädling

Men all choklad innehåller inte lika mycket flavanoider, säger Harold Schmitz, forskningschef hos chokladföretaget Mars/M&M.
- I vissa kakaobönor verkar det finnas mer flavanoider än i andra, möjligtvis beroende på hur mogna de varit när plockats och på hur ljust de växt. Flavanoiderna kan också finnas i kakaon, men förstöras genom rostning och andra tillverkningsprocesser.

I framtiden, tror Schmitz, kan vi vänta oss att flavanoidhalten finns angiven i innehållsdeklarationerna på våra chokladpaket. Kanske kommer man också att deklarera på frukter och grönsaker vilka som har störst innehåll av dessa nyttigheter. Chokladproucenten Mars arbetar redan på en hälsodryck med garanterat flavanoidinnehåll.

- Flavanoiderna kan komma att ingå i de statliga rekommendationer för daglig konsumtion, som även anger hur mycket vitaminer och mineraler man bör få i sig varje dag.

Förebygger proppbildning

Men denna allmänt hälsosamma effekt är inte allt: Forskarna har nu funnit bevis för att flavanoiderna även förebygger vad som förr kallades åderförkalkning i våra blodådror. Därigenom minskar risken för proppbildning i artärerna, för stroke och hjärtinfarkt.
- Flavanoiderna verkar ha samma effekt som små doser av acetylsalicylsyra, vilket i små doser rekommenderas till alla över 40-50 år i många länder, säger Carl L Keen, professor i Näringslära och Invärtesmedicin vid university of California.
Han vill dock inte gå så långt som att rekommendera den som äter trombyl att byta till choklad och te.
- Effekterna av flavanoider verkar inte kvarstå lika länge som acetylsalicylsyrans, vars effekt fortfarande finns kvar efter 16 timmar. Men visst kan det vara ett alternativ för människor som inte kan använda exempelvis trombyl av någon anledning.
Forskarna har också undersökt låg dos acetylsalicylsyra + mörk choklad, och inte hittat några tecken på att det kan vara ohälsosamt att kombinera dessa två olika produkter.

Så mycket flavanoider innehåller våra olika livsmedel

För att få i dig 200 mg nyttiga flavanoider dagligen behöver du äta eller dricka något av det följande:
  • 4.5 koppar grönt te
  • 2 glas rött vin (eller 28 glas vitt)
  • 6 äpplen
Författare:Åsa Fagerström, medicinjournalist
 
 

Kakao flavanoider kan öka blodflödet i hjärnan

Flavanolrik choklad kan öka blodflödet i hjärnan och minska risken för demens och stroke, rapporterar forskare från Boston.

Denna forskning bygger vidare på tidigare studier där konsumtion av flavanolrika kakao produkter ger ökad kardiovaskulär hälsa.

”Såvitt vi vet är detta den första studien som utreder effekten av både akuta och kortsiktiga intag av flavanolrik kakao (FRC) och dess effekt på hjärnans blodflöde”, skrev huvudförfattaren Farzaneh Sorond i tidskriften ”Neuropsychiatric Disease and Treatment”.

Studien undersökte effekterna av regelbundet intag av flavanolrik kakao (FRC) eller flavanol fattig kakao (FPC) på 34 st äldre friska volontärer med en medelålder på 72 år.

Forskarna delade upp volontärerna i två grupper, tretton personer skulle konsumera FRC i två veckor och blodflödet i deras hjärnor skulle analyseras. De övriga 21 deltagarna fick slumpmässigt antingen ett dagligt intag av FRC eller FPC under en vecka.

I gruppen med de 13 deltagarna visade resultatet efter två veckor, med intag av FRC (900 mg per dag) att konsumtionen var förknippad med tio procent ökning av blodflödet, säger forskarna.

I den andra gruppen med en veckas slumpmässigt intag av FRC var konsumtionen förenat med ett ökat blodflöde på minst tio procent i 55 procent av deltagarna. FPC var förenat med ett ökat blodflöde hos 10 procent av deltagarna.

Källa: Neuropsychiatric Disease and Treatment. Volume 4, Pages 433-440

“Cerebral blood flow response to flavanol-rich cocoa in healthy elderly humans”
Authors: F.A. Sorond, L.A. Lipsitz, N.K. Hollenberg, N.D.L. Fisher

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Templates in Time